Grade 11 Worksheets

WorksheetCloud, the South African CAPS & IEB study tool that takes the stress out of learning and studying

South African CAPS Worksheets

Here’s the grade 11 curriculum content you’ll get access to when you sign up for a WorksheetCloud membership …

Our Grade 11 Pure Maths worksheets are currently only available in printable format, and cannot be completed online. The interactive version of Grade 11 Pure Maths is coming soon!

Die volgende inhoud is ook in Afrikaans beskikbaar.

  • Advanced Quadratics
  • Algebra
  • Analytical Geometry
  • Basic Quadratics
  • Euclidean Geometry
  • Exponents
  • Finance
  • Formulae
  • Functions
  • Hyperbolas
  • Parabolas
  • Reductions and Equations
  • Simultaneous Equations
  • Surds

Our Grade 11 Maths Literacy worksheets are currently only available in printable format, and cannot be completed online. The interactive version of Grade 11 Maths Literacy is coming soon!

Die volgende inhoud is ook in Afrikaans beskikbaar.

  • Break-Even Analysis
  • Cost Price and Selling Price
  • Inflation Conversions and Converting Between Liquid and Solid Quantities
  • Measuring Length, Weight, Temperature and Volume
  • Patterns, Relationships and Representations
  • Time
  • Advertensies – Taal in Konteks
  • Afkortings en Akronieme
  • Begripstoets: Bone en Baristas
  • Begripstoets: Die Donker God
  • Begripstoets: Die Een Fout Met Eenvoud
  • Begripstoets: DISSIPLINE: Onnies Kan Nie Die Las Alleen Dra Nie
  • Begripstoets: Einstein se Brein Weer Ontleed
  • Begripstoets: Emojis
  • Begripstoets: Jakarandas: Die Storie van Pretoria se Pers Blom
  • Begripstoets: Klets, Flankeer en Skinder Met Duime …
  • Begripstoets: ‘n Liefde Vir Bome
  • Begripstoets: ‘n Waterplan in ‘n Neutedop
  • Begripstoets: Plakkies
  • Begripstoets: Sukses? Jy Het Nie IK Nodig Nie, Jy Moet Net Vasbyt
  • Byvoeglike Naamwoorde – Trappe van Vergelyking en Intensiewe Vorme
  • Byvoeglike Naamwoorde – Verboë Vorme, Attributief en Predikatief
  • Bywoorde en Hulpwerkwoorde
  • Direkte en Indirekte Rede
  • Drama – Kenmerke en Begrip
  • Enkelvoudige en Saamgestelde Sinne
  • Gedigte – Algemeen
  • Gedigte – Vergelykings, Metafore, Personifikasie, Alliterasie, Assonansie
  • Gevoelstaal
  • Homofone, Homonieme en Paronieme
  • Idiome
  • Kortverhaal – Kenmerke en Begrip
  • Lees en Skryftekens
  • Letterlike en Figuurlike Betekenis
  • Lydende en Bedrywende (STOMPI)
  • Ontkenning en Woordorde (STOMPI)
  • Selfstandige Naamwoorde – Eiename, Soortname, Versamelname, Abstrakte Selfstandige Naamwoord
  • Selfstandige Naamwoorde – Meervoude, Verkleining, Geslag
  • Sinonieme, Antonieme en Leenwoorde
  • Sinsoorte – Stelsin, Bevelsin, Vraagsin, Uitroepsin
  • Spelreëls, Spelfoute, Woorde Wat Verwar
  • Spotprente – Taal in Konteks
  • Stamme, Afleidings en Samestellings
  • Tyd en Tydsvorme
  • Veralgemening, Stereotipering, Feite of Menings
  • Voegwoorde
  • Voorsetsels en Voornaamwoorde
  • Werkwoorde en Deelwoorde
  • Woordsoorte – Algemeen
  • Active and Passive Voice
  • Comprehension: Burnout
  • Comprehension: Empathy, Have We Lost This Essential Human Need?
  • Comprehension: Importance of Organisation for Students
  • Comprehension: The Lewis Hamilton Guide to Setting Yourself Up For Success
  • Comprehension: The Rise of Bitcoin
  • Jargon, Slang and Euphemisms
  • Novels: Characteristics and Understanding
  • Sentences: Subject, Verb, Object
  • Spelling: Americanisms, Homophones and Homonyms, Words That Confuse
  • Textual editing: Abbreviations and Acronyms
  • Textual Editing: Adjectives and Adverbs
  • Textual Editing: Miscellaneous Errors
  • Textual Editing: Punctuation and Spelling
  • Textual Editing: Verbs – Tenses and Concord
  • Visual Literacy: Advertising

Find out more about WorksheetCloud

How it helps …

Young boy looking stressed at school

The STRUGGLING learner

South African Worksheets and Exams

The AVERAGE learner

Young girl sitting at table with tablet

The ACHIEVING learner

Pick a subscription plan

4 Months Free
4 Months Free

Pay Annually

R1799

per year per learner with 20% OFF!

Watch all our online video lessons.

Get unlimited access to ALL worksheets, practice exams and study notes.

Get 12 months access with 20% OFF when choosing this plan.

Free update to next year's grade on 1 January.

Pay Monthly

R189

per month per learner

Watch all our online video lessons.

Get unlimited access to ALL worksheets, practice exams and study notes.

Cancel at any time - no commitments.

Free update to next year's grade on 1 January.

Have questions? Check our FAQ or Contact Us.