Here’s everything you’ll get access to for Grade 9

Practice Exams, Study Notes, Video Lessons and more!

WorksheetCloud, the South African CAPS & IEB study tool that takes the stress out of learning and studying.

South African CAPS Worksheets

Here’s the grade 9 curriculum content you’ll get access to when you sign up for a WorksheetCloud membership …

  • Algebraic Equations
  • Algebraic Expressions
  • Area and perimeter of 2D shapes
  • Common Fractions
  • Decimal fractions
  • Equations
  • Equations and modelling
  • Exponents
  • Expressions
  • Factorisation
  • Factors
  • Functions and relationships
  • Geometry of 2D shapes
  • Geometry of straight lines and triangles: Revision
  • Graphs
  • Integers
  • Interpreting, analysing and reporting data
  • Numeric and geometric patterns
  • Probability
  • Products and quotients
  • Surface area and volume of 3D objects
  • The Theorem of Pythagoras
  • Transformation Geometry
  • Whole Numbers
  • Algebraïese uitdrukkings
  • Algebraïese vergelykings
  • Analise, interpretasie en verslagdoening van data
  • Basies
  • Buite-oppervlakte en volume van 3D voorwerpe
  • Desimale breuke
  • Die Stelling van Pythagoras
  • Eksponente
  • Faktore
  • Faktorisering
  • Funksies en verwantskappe
  • Gewone breuke
  • Grafieke
  • Heelgetalle
  • Meetkunde van reguit lyne en driehoeke: Hersiening
  • Numeriese en meetkundige patrone
  • Oppervlakte en omtrek van 2-D vorms
  • Produkte
  • Telgetalle
  • Transformasie Meetkunde
  • Uitdrukkings
  • Vergelykings
  • Vergelykings en modellering
  • Waarskynlikheid
  • Afkortings, verkortings en akronieme
  • Basisvorme, voorvoegsels en agtervoegsels
  • Beeldspraak en stylfigure
  • Begripstoetse
  • Betekenisleer
  • Bywoorde en bywoordelike bepalings
  • Direkte en indirekte rede
  • Enkelvoudige en saamgestelde sinne
  • Feite en menings
  • Gedigte
  • Homofone, homonieme en paronieme
  • Idiomatiese uitdrukkings, spreekwoorde en eufemismes
  • Lees- en skryftekens
  • Letterlike en figuurlike betekenis
  • Literêre terme: poësie
  • Luistertoetse
  • Lydende en bedrywende vorm
  • Ontkenning
  • Partydigheid, vooroordeel en stereotipering
  • Samestellings en afleidings
  • Selfstandige – en byvoeglike naamwoorde
  • Sinsleer
  • Teks-gebaseerde taalkunde
  • Tyd – Verlede, Teenwoordige, Toekomende
  • Veralgemening en stereotipes
  • Visuele geletterdheid: Advertensies
  • Visuele geletterdheid: Strokiesprente
  • Voorsetsels, voornaamwoorde en lidwoorde
  • Werkwoorde en bywoorde
  • Woordsoorte – algemeen
  • Afkortings, lees- en skryftekens
  • Alliterasie, assonansie en klanknabootsing
  • Begripstoetse
  • Byvoeglike naamwoorde
  • Direkte en indirekte rede
  • Drama
  • Gedigte
  • Idiomatiese uitdrukkings en spreekwoorde
  • Letterlike en figuurlike betekenis
  • Luistertoetse
  • Lydende en bedrywende vorm
  • Ontkenning
  • Soorte selfstandige naamwoorde
  • Soorte sinne: bevelsin, vraagsin, stelsin, uitroepsin
  • Tyd – Teenwoordige, Verlede, Toekomende
  • Vergelykings, metafore en personifikasie
  • Visuele geletterdheid
  • Voornaamwoorde: Aanwysend, Persoonlik, Besitlik
  • Werkwoorde en bywoorde
  • Woordsoorte – algemeen
  • Abbreviations, acronyms, initialisms and clipped truncation
  • Active and Passive Voice
  • Articles and degrees of comparison
  • Comprehensions
  • Concord: Subject, Verb – Agreement
  • Denotation, connotation and diction
  • Dictionary work
  • Direct and indirect speech
  • Drama
  • Fact and opinion, subjective and objective
  • Figures of speech: Simile, metaphor, alliteration, assonance, personification, onomatopoeia, pun
  • Folklore and folklore elements
  • Homophones, homonyms and malapropisms
  • Idioms, proverbs and euphemisms
  • Listening tests
  • Literal and figurative language
  • Nouns and adjectives
  • Phrases and Clauses
  • Poetry
  • Poetry: structure, imagery, tone
  • Prepositions and pronouns
  • Punctuation
  • Sentence types
  • Short stories and short story elements
  • Stems, prefixes and suffixes
  • Stereotyping, prejudice and bias
  • Summary skills
  • Tenses
  • Textual Editing
  • Verbs and adverbs
  • Visual Literacy: Advertising
  • Visual Literacy: Cartoons
  • Writing Formats
  • Abbreviations and acronyms
  • Active and Passive Voice
  • Comprehensions
  • Concord: Subject-Verb Agreement
  • Dictionary work
  • Direct and Indirect Speech
  • Drama
  • Figures of speech: Alliteration, assonance, personification, similes, metaphors
  • Homophones and homonyms
  • Idioms and proverbs
  • Listening tests
  • Nouns, adjectives and pronouns
  • Poetry
  • Prepositions and conjunctions
  • Punctuation and spelling patterns
  • Simple, complex and compound sentences
  • Stems, prefixes, suffixes
  • Summary Skills
  • Tenses
  • Textual Editing
  • Verbs and adverbs
  • Visual Literacy: Advertising
  • Visual Literacy: Cartoons
  • 1:10 000 Orthophoto Maps
  • 1:50 000 Topographical Maps
  • Contour lines
  • Development
  • Erosion and deposition: Moving Ice and Wind
  • Erosion and deposition: Rivers and Seas
  • Factors affecting development
  • Food resources
  • Information from maps and photographs
  • Opportunities for development
  • Resource use
  • Sustainable use of resources
  • The impact of people on soil erosion
  • Weathering
  • 1:10 000 Ortofotokaarte
  • 1:50 000 Topografiese kaarte
  • Die impak van mense op grond-erosie
  • Erosie en afsetting: Bewegende Ys en Wind
  • Erosie en afsetting: Riviere en Seë
  • Faktore wat ontwikkeling beïnvloed
  • Gebruik van hulpbronne
  • Geleenthede vir ontwikkeling
  • Inligting vanaf kaarte en foto’s
  • Kontoerlyne
  • Ontwikkeling
  • Verwering
  • Voedselhulpbronne
  • Volhoubare gebruik van hulpbronne
  • 1948 National Party and Apartheid
  • 1950s Repression and Resistance: Freedom Charter to Women’s March
  • 1950s Repression and Resistance: Programme of Action to Defiance Campaign
  • 1976: Consequences of the Soweto Uprising
  • 1976: The Black Consciousness Movement and the Causes of the Soweto Uprising
  • 1990: Release of Nelson Mandela and the Unbanning of Liberation Movements
  • Apartheid Laws Case Studies: Group Areas Act and Bantustans
  • Division of Germany in 1946 and the Building of the Berlin Wall in 1961
  • Definition of Racism
  • Definition of the Superpowers and the Meaning of ‘Cold War’
  • End of World War 2 in the Pacific : Atomic Bombs and the Beginning of the Nuclear Age
  • Increasing Tension Between the Allies After the End of World War 2 in Europe
  • The Arms Race and the Space Race
  • The End Of the Cold War in 1989
  • The Formation of the PAC and the Events at Sharpeville
  • The Rise of Nazi Germany: 1919 – 1933
  • The Rise of Nazi Germany: 1933 – 1938
  • The Short and Long Term Consequences of Sharpeville
  • The Universal Declaration of Human Rights After World War 2
  • World War 2: Europe
  • World War 2: Europe – Examples of Resistance
  • World War 2 in the Pacific
  • Toenemende spanning tussen die Geallieerdes na die einde van die Tweede Wêreldoorlog in Europa
  • 1948 Nasionale Party en Apartheid
  • 1950’s Onderdrukking en Weerstand: Program van Aksie tot die Versetveldtog
  • 1976: Die Swartbewussynsbeweging en die oorsake van die Soweto-opstand
  • 1976: Gevolge van die Soweto-opstand
  • 1990: Vrylating van Nelson Mandela en die ontbanning van die vryheidsbewegings
  • Apartheidswette Gevallestudies: Groepsgebiedewet en die Bantoestans
  • Definisie van die supermoondhede en die betekenis van “Koue Oorlog”
  • Definisie van rassisme
  • Die einde van die Koue Oorlog in 1989
  • Die kort- en langtermyn gevolge van Sharpeville
  • Die ontstaan van die PAC en die gebeure by Sharpeville
  • Die totstandkoming van Nazi-Duitsland: 1919 – 1933
  • Die totstandkoming van Nazi-Duitsland: 1933 – 1938
  • Die Tweede Wêreldoorlog in die Stille Oseaan
  • Die Universele Verklaring van Menseregte na die Tweede Wêreldoorlog
  • Die Wapenwedloop en die Ruimtewedloop
  • Einde van die Tweede Wêreldoorlog in die Stille Oseaan: Atoombomme en die begin van die
  • Kerntydperk
  • Tweede Wêreldoorlog: Europa
  • Tweede Wêreldoorlog: Europa – voorbeelde van weerstand
  • Verdeling van Duitsland in 1946 en die bou van die Berlynse Muur in 1961
  • Acids, bases and pH values
  • Atmosphere
  • Birth, life and death of stars
  • Cells as the basic unit of life
  • Chemical reactions
  • Circulatory and respiratory systems
  • Cost of electrical power
  • Digestive system
  • Electric cells as energy systems
  • Elements and compounds
  • Energy and the national electricity grid
  • Forces
  • Human reproduction
  • Lithosphere
  • Mining of Mineral Resources
  • Reactions of acids with bases and metals
  • Reactions of metals with oxygen
  • Reactions of non-metals with oxygen
  • Resistance
  • Series and parallel circuits
  • Systems in the human body
  • The Earth as a system
  • Atmosfeer
  • Die Aarde as ‘n stelsel
  • Elektriese selle as energiestelsels
  • Elemente en verbindings
  • Energie en die nasionale elektrisiteitsnetwerk
  • Geboorte, lewe en afsterwe van sterre
  • Koste van elektriese krag
  • Kragte
  • Litosfeer
  • Menslike Voortplanting
  • Ontginning van minerale hulpbronne
  • Reaksies van metale met suurstof
  • Selle as die basiese eenhede van lewe
  • Serie- en parallelstroombane
  • Sirkulatoriese en respiratoriese stelsels
  • Spysverteringstelsel
  • Stelsels in die menslike liggaam
  • Sure, basisse en pH-vlakke
  • Weerstand
  • Business plan
  • Cash Receipts Journal and Cash Payments Journal (Sole Trader)
  • Cred transactions: debtors – Debtors Ledger and General Ledger
  • Credit transaction: creditors – CJ and CAJ
  • Credit transactions: creditors – CPJ, Creditors Ledger and General Ledger
  • Credit transactions: debtors- National Credit Act, DJ, DAJ and CRJ
  • Economic systems
  • Functions of a business
  • General Ledger and Trial Balance (sole trader)
  • Price theory
  • Sectors of the economy
  • The circular flow of a closed economy
  • Trade unions
  • Transactions – cash and credit
  • Algemene Grootboek en Proefbalans (alleenhandelaar)
  • Die ekonomiese kringloop
  • Ekonomiese stelsels
  • Funksies van ‘n Besigheid
  • Kontantontvangstejoernaal en Kontantbetalingsjoernaal (alleenhandelaar)
  • Krediettransaksies: debiteure – Debiteuregrootboek en Algemene Grootboek
  • Krediettransaksies: debiteure – Nasionale Kredietwet, DJ, DAJ, KOJ
  • Krediettransaksies: Krediteure – KBJ, Krediteure Grootboek en Algemene Grootboek
  • Krediettransaksies: Krediteure – KJ en KAJ
  • Prysteorie
  • Sakeplan
  • Sektore in die ekonomie
  • Transaksies – kontant en krediet
  • Vakbonde

Find out more about WorksheetCloud

How it helps …

Young boy looking stressed at school

The STRUGGLING learner

South African Worksheets and Exams

The AVERAGE learner

Young girl sitting at table with tablet

The ACHIEVING learner

Pick a subscription plan

4 Months Free
4 Months Free

Pay Annually

R1799

R899

per year per learner, now 50% OFF!

Use the code ANNUAL24 at checkout to claim your discount.

Watch all our online video lessons.

Get unlimited access to ALL worksheets, practice exams and study notes.

Get 12 months access with 20% OFF when choosing this plan.

Free update to next year's grade on 1 January.

Pay Monthly

R189

per month per learner

Watch all our online video lessons.

Get unlimited access to ALL worksheets, practice exams and study notes.

Cancel at any time - no commitments.

Free update to next year's grade on 1 January.

Have questions? Check our FAQ or Contact Us.