Here’s everything you’ll get access to for Grade 8

Worksheets, Practice Exams, Study Notes and Video Lessons!

WorksheetCloud, the South African CAPS & IEB study tool that takes the stress out of learning and studying.

South African CAPS Worksheets

Features available for Grade 8:

WorksheetCloud Online Worksheets Adrian

Worksheets

WorksheetCloud Online Worksheets Aiden

Practice Exams

WorksheetCloud Online Worksheets Adrian

Study Notes

WorksheetCloud Online Worksheets Aiden

Video Lessons

Features available for Grade 8:

Worksheets

Practice Exams

Study Notes

Video Lessons

Curriculum content available for Grade 8:

  • Angles and lines
  • Area and perimeter of 2D shapes
  • Circles
  • Common fractions
  • Data
  • Decimal fractions
  • Equations
  • Exponents
  • Expressions
  • Geometry of 2D shapes: Congruency and similar shapes
  • Geometry of 2D shapes: Quadrilaterals
  • Geometry of 3D objects
  • Graphs
  • Integers
  • Interpreting, analyzing and reporting data
  • Lines
  • Numbers: natural
  • Numbers: real
  • Numeric and geometric patterns
  • Probability
  • Problem Solving
  • Representing data
  • Solid Geometry
  • Surface area and volume of 3D objects
  • Transformation Geometry
  • Triangles
  • Whole numbers: Counting Numbers
  • Whole numbers: Financial Mathematics
  • Whole numbers: Multiples and factors
  • Whole numbers: Ratio and rates
  • Analise, interpretasie en verslagdoening van data
  • Desimale breuke
  • Eksponente
  • Finansiële Wiskunde
  • Getalle: natuurlike
  • Getalle: reëel
  • Gewone breuke
  • Grafieke
  • Heelgetalle
  • Heelgetalle: Telgetalle
  • Heelgetalle: Veelvoude en faktore
  • Heelgetalle: Verhouding en koers
  • Hoeke en lyne
  • Lyne
  • Meetkunde van 2D vorms: Kongruente en gelykvormige vorms
  • Meetkunde van 2D vorms: Vierhoeke
  • Meetkunde van 3D voorwerpe
  • Numeriese en meetkundige patrone
  • Oppervlakte en omtrek van 2D vorms
  • Oppervlakte en volume van 3D voorwerpe
  • Probleemoplossing
  • Sirkels
  • Transformasie Meetkunde
  • Uitdrukkings
  • Vaste meetkunde
  • Vergelykings
  • Versameling, organisering en opsomming van data
  • Voorstelling van data
  • Waarskynlikheid
  • Begripstoetse
  • Betekenisleer
  • Byvoeglike naamwoorde en Trappe van vergelyking
  • Direkte en indirekte rede
  • Gedigte
  • Homofone, homonieme en paronieme
  • Intensiewe vorme
  • Lees- en skryftekens
  • Letterlike en figuurlike betekenis
  • Literêre terme: poësie
  • Luistertoetse
  • Lydende en bedrywende vorm
  • Ontkenning
  • Samestellings en afleidings
  • Selfstandige en byvoeglike naamwoorde
  • Sinonieme en antonieme
  • Sinsleer
  • Visuele geletterdheid: Advertensies
  • Visuele geletterdheid: Strokiesprente
  • Voegwoorde en voornaamwoorde
  • Voor- en agtervoegsels
  • Werkwoorde
  • Woordsoorte: Algemeen
  • Afkortings, lees- en skryftekens
  • Begripstoetse
  • Byvoeglike naamwoorde en bywoorde
  • Bywoorde
  • Direkte en indirekte rede
  • Gedigte
  • Intensiewe vorme
  • Kenmerke van poësie
  • Luistertoetse
  • Lydende en bedrywende vorm
  • Ontkenning
  • Poësie: Toepassing
  • Samestellings en afleidings
  • Sinonieme en antonieme
  • Soorte Sinne
  • Tyd – Teenwoordige, Verlede, Toekomende
  • Voor- en agtervoegsels
  • Voornaamwoorde en voegwoorde
  • Werkwoorde
  • Woordorde en die tye
  • Woordsoorte en sinsleer
  • Woordsoorte: Algemeen
  • Active and Passive Voice
  • Adjectives
  • Adverbs – manner, degree and place
  • Comprehensions
  • Denotation and connotation
  • Direct and indirect speech
  • Drama
  • Euphemisms
  • Figures of speech
  • Homophones and homonyms
  • Idioms
  • Listening tests
  • Nouns – common, proper, collective, abstract
  • Phrases and Clauses
  • Poetry
  • Prefixes and Suffixes
  • Prepositions
  • Pronouns – personal, relative, reflexive, possessive
  • Punctuation
  • Simple and complex sentences
  • Summary Skills
  • Synonyms and antonyms
  • Textual Editing
  • Verbs – irregular, main, auxiliary
  • Visual Literacy: Advertising
  • Visual Literacy: Cartoons
  • Active and Passive Voice
  • Adjectives
  • Comprehensions
  • Conjunctions
  • Degrees of comparison
  • Direct and indirect speech
  • Figures of Speech – similes, metaphors, personification, alliteration, assonance
  • Homophones and homonyms
  • Listening tests
  • Past and future continuous tense
  • Poetry
  • Prefixes and Suffixes
  • Prepositions
  • Pronouns – personal and relative
  • Punctuation
  • Simple and complex sentences
  • Synonyms and antonyms
  • Verbs and Adverbs (place, degree, manner, time)
  • Visual Literacy: Advertising
  • Visual Literacy: Cartoons
  • Atoms and elements
  • Balance, conservation and adaptations in the eco-system
  • Change of state
  • Circuits of current electricity
  • Density
  • Early viewing of space
  • Ecosystems and the biosphere
  • Effects of an electric current
  • Elements and compounds
  • Expansion and contraction of materials
  • Feeding relationships
  • Food chains and food webs
  • Light years, hours and minutes
  • Micro-organisms
  • Particle model of matter
  • Photosynthesis and respiration
  • Pressure
  • Radiation and absorption of light
  • Reactants and products
  • Refraction and reflection of light
  • Series and parallel circuits
  • Spectrum of visible light
  • Static Electricity
  • The Milky Way Galaxy
  • The Sun
  • Atome en elemente
  • Balans, behoud en aanpassings in die eko-sisteem
  • Deeltjiemodel van materie
  • Die Melkweg Sterrestelsel
  • Die Son
  • Digtheid
  • Druk
  • Ekosisteme
  • Elemente en verbindings
  • Fase verandering
  • Fotosintese en respirasie
  • Ligjare, ligure en ligminute
  • Mikroörganismes
  • Reaktante en produkte
  • Serie – en parallelle stroombane
  • Spektrum van sigbare lig
  • Statiese elektrisiteit
  • Straling en absorpsie van lig
  • Stroombane en stroomelektrisiteit
  • Uitsetting en inkrimping van materiale
  • Uitwerking van ‘n elektriese stroom
  • Voeding verhoudings
  • Voedselkettings en voedselwebbe
  • Vroeë besigtiging van die ruimte
  • Weerkaatsing en breking van lig
  • Aspects of experiences in WW1
  • Britain, diamonds, labour control and land expansion
  • Causes and speed of colonisation
  • Changes during the Industrial Revolution in Britain
  • Diamond mining in Kimberley 1867 onwards
  • European colonisation of Africa in the late 19th century
  • Gold mining in the Witwatersrand and consequences
  • Patterns and results of colonisation
  • Reasons why WW1 broke out
  • South Africa by 1860
  • The Ashanti Kingdom
  • The defeat of Germany and the Treaty of Versailles
  • The Mineral Revolution as a turning point in South African history
  • Women in Britain during WW1
  • Aspekte van die ervarings tydens die Eerste Wêreldoorlog
  • Brittanje, diamantdelwery, arbeidbeheer en gronduitbreiding
  • Die Ashanti Koninkryk
  • Die Minerale Revolusie as ‘n keerpunt in die Suid-Afrikaanse geskiedenis
  • Die nederlaag van Duitsland en die Verdrag van Versailles
  • Europese kolonisasie van Afrika in die laat 19de eeu
  • Ontginning van diamante in Kimberley vanaf 1867
  • Oorsake en spoed van kolonisasie
  • Redes waarom die Eerste Wêreldoorlog uitgebreek het
  • Suid-Afrika teen 1860
  • Veranderinge tydens die Industriële Rewolusie in Brittanje
  • Vroue in Brittanje tydens die Eerste Wêreldoorlog
  • Climate around the World
  • Factors that influence temperature and rainfall
  • South Africa’s climate
  • Maps and atlases
  • Satellite Images
  • The globe – the Earth and the Sun
  • The globe – time
  • Land use on Aerial Photographs
  • Urbanisation
  • People and transport in urban areas
  • Trade and transport around the world
  • Trade and transport in South Africa
  • Die aardbol – tyd
  • Die klimaat om die wêreld
  • Faktore wat temperatuur en reënval beïnvloed
  • Grondgebruik op lugfoto’s
  • Kaarte en atlasse
  • Mense en vervoer in stedelike gebiede
  • Nedersetting en grondgebruik
  • Satellietbeelde
  • Suid-Afrika se klimaat
  • Verstedeliking
  • Vervoer en handel in Suid-Afrika
  • Vervoer en handel oor die wêreld
  • Accounting Concepts
  • Cash Payments Journal (service)
  • Cash Receipts Journal
  • Factors of Production
  • Forms of ownership
  • General Ledger (service)
  • Government and National Budget
  • Levels and Functions of Management
  • Markets
  • Overview of the Accounting Cycle
  • Source documents
  • Standard of living
  • Trial Balance
  • Algemene Grootboek
  • Brondokumente
  • Kontantbetalingsjoernaal (dienste)
  • Kontantontvangstejoernaal (dienste)
  • Lewenstandaarde
  • Markte
  • Oorsig van die rekeningkundige siklus
  • Owerheid en Nasionale begroting
  • Produksiefaktore
  • Proefbalans (diens)
  • Rekeningkundige begrippe
  • Vlakke en funksies van bestuur
  • Vorme van eienaarskap
  • Circuit components (input, control and output devices)
  • Design Process and drawings
  • Electrical systems: Electrical and photovoltaic cells
  • Forces and adapting materials to withstand them
  • Generating electricity
  • Impact and bias of technology: Using energy in rural areas and informal settlements
  • Mechanical systems
  • Mechanical systems and control and mechanical advantage calculations: Gears
  • Mechanical systems and control and mechanical advantage calculations: Levers
  • Mechanical systems and control Impact, bias and indigenous knowledge systems in mining
  • Negative impact of technology
  • PAT: Build a tower
  • PAT: Building electrical safety systems – Panic buttons
  • PAT: Mining shaft headgear
  • Positive impact of technology
  • Representing gears graphically
  • Shell and frame structures
  • Structural members and structural failure

Here’s what parents think of WorksheetCloud …

Diane Evans, Grade 7 Parent

“My ADHD son loves that he can study while having screen time.”

Fatima Rowan, Grade 5 & 7 Parent

“The amount of self-confidence that it has given my kids has been amazing.”

Haneli Van Rensberg, Grade 7 Parent

“It has all of the content that my child is learning in class. I have no worries!”

Julia Hutcheon, Grade 6 Parent

“I love how rewarding it is. My child loves earning prizes for studying.”

Pick a WorksheetCloud app subscription plan

4 Months Free
4 Months Free

Pay Annually

R1899

R949

per year per learner, now 50% OFF!

Use the code ANNUAL2024 at checkout to claim your discount.

Get unlimited access to ALL available Worksheets, Practice Exams, Study Notes and Video Lessons (to see which features and subjects are available for each grade, click here).

Get 12 months access with a cash saving of R489 when choosing this plan.

Free update to next year's grade on 1 January.

Pay Monthly

R199

per month per learner (2-month minimum commitment)

Get unlimited access to ALL available Worksheets, Practice Exams, Study Notes and Video Lessons (to see which features and subjects are available for each grade, click here).

Cancel at any time after your first 2 months.

Free update to next year's grade on 1 January.

Have questions? Check our FAQ or Contact Us.