Grade 5 Worksheets

WorksheetCloud, the South African CAPS & IEB study tool that takes the stress out of learning and studying

South African CAPS Worksheets

Here’s the grade 5 curriculum content you’ll get access to when you sign up for a WorksheetCloud membership …

  • Capacity/Volume
  • Common Fractions: Mixed Numbers and Calculations
  • Data Handling and Temperature
  • Decimal Fractions
  • Division
  • Geometric Patterns
  • Length, Mass and Capacity
  • Mass
  • Mental Maths
  • Multiples and Factors
  • Non-Routine Problem Solving
  • Numbers, Operations and Relationships
  • Numeric patterns – Input and Output Devices
  • Perimeter, Area and Volume
  • Properties of 2D Shapes and Objects
  • Properties of 3D shapes
  • Symmetry
  • Time
  • Transformations
  • Viewing Objects
  • Whole Numbers: Addition and Subtraction
  • Whole Numbers: General
  • Whole Numbers: Multiplication
  • Whole Numbers With 4 Digits
  • Whole Numbers With 6 Digits
  • 3 Dimensionele Vorms
  • 4-Syferheelgetalle
  • 6-Syferheelgetalle
  • Aansigte van Voorwerpe
  • Datahantering en Temperatuur
  • Deling
  • Desimale Breuke
  • Eienskappe van 2-D Vorms en Voorwerpe
  • Getalle, Bewerkings en Verhoudings
  • Getallesinne
  • Gewone Breuke: Gemengde Getalle en Berekeninge
  • Heelgetalle: Algemeen
  • Heelgetalle: Optelling en Aftrekking
  • Heelgetalle: Vermenigvuldiging
  • Hoofreken
  • Kapasiteit/Volume
  • Lengte, Massa en Inhoud
  • Meetkundige Patrone
  • Numeriese Patrone: Inset en Uitset Toestelle
  • Ongewone Probleemoplossing
  • Simmetrie
  • Transformasies
  • Tyd
  • Veelvoude en Faktore
  • Begripstoetse
  • Beskrywende Woorde
  • Byvoeglike Naamwoorde
  • Direkte en Indirekte Rede
  • Enkelvoud en Meervoud
  • Gedigte
  • Homofone en Homonieme
  • Idiome
  • Intensiewe Vorme
  • Lees en Skryftekens
  • Luistertoetse
  • Lydende en Bedrywende Vorm
  • Meervoude
  • Ontkenning
  • Samestellings en Afleidings
  • Selfstandige Naamwoorde
  • Sinonieme en Antonieme
  • Sinsbou
  • Taal
  • Teenoorgesteldes
  • Trappe van Vergelyking
  • Tyd
  • Vergelykings, Metafore, Personifikasie, Alliterasie en Assonansie
  • Verkleining
  • Voegwoorde
  • Voornaamwoorde – Persoonlik, Besitlik en Vraend
  • Voorsetsels
  • Werkwoorde, Hulpwerkwoorde en Bywoorde
  • Woordeboekvaardighede
  • Woordorde (STOMPI)
  • Woordsoorte
  • Abbreviations and Acronyms
  • Active and Passive Voice
  • Adjectives
  • Antonyms and Synonyms
  • Apostrophes
  • Comprehensions
  • Conjunctions and Interjections
  • Degrees of Comparison
  • Dictionary Skills
  • Direct and Indirect Speech
  • Figures of Speech – Alliteration, Assonance, Consonance, Rhyme, Rhythm
  • Figures of Speech – Similes, Metaphors, Personification, Onomatopoeia
  • Folklore and Short Stories
  • General Language
  • Homophones and Homonyms
  • Idioms and Proverbs
  • Listening Tests
  • Nouns
  • Parts of Speech
  • Plurals
  • Poetry
  • Prefixes and Suffixes
  • Prepositions
  • Pronouns and Articles
  • Punctuation
  • Sentences and Tenses
  • Spelling and Vocabulary
  • Statements, Questions and Commands
  • Subjects, Verbs and Objects in Sentences
  • Visual Literacy
  • Vocabulary
  • Animal Habitats and Habits
  • Animal Types
  • Combining Materials
  • Energy and Movement
  • Energy From Electricity
  • Energy Sources and Forms
  • Energy Systems
  • Food Chains and Animals
  • Fire Safety
  • Fuels
  • Heat and Energy
  • Life Cycle of Animals
  • Life Cycle of Plants
  • Life Cycle: Birds
  • Movement in Vertebrates
  • Properties of Metals and Non-Metals
  • Rocks and Fossils
  • Safety with Electricity
  • Sedimentary Rock
  • Soil
  • Skeletons of Vertebrates
  • The Importance of South African Fossils
  • The Structure and Surface of The Earth
  • Uses of Metals
  • Beweging in Werweldiere
  • Brandstowwe
  • Dierehabitats en Gewoontes
  • Die Belangrikheid van Suid-Afrikaanse Fossiele
  • Die Struktuur en Oppervlak van Die Aarde
  • Eienskappe van Materiale
  • Eienskappe van Metale en Nie-Metale
  • Energie – Wat Dit Is, Bronne en Vorms
  • Energie en Beweging
  • Energie Vanaf Elektrisiteit
  • Energiestelsels
  • Geraamtes van Werweldiere
  • Grond
  • Hitte en Energie
  • Kombinasie van Materiale NUUT
  • Lewensiklus van Diere
  • Lewensiklus van Plante
  • Lewensiklus: Voëls
  • Rotse en Fossiele
  • Sedimentêre Rots
  • Soorte Diere
  • Veiligheid Met Elektrisiteit
  • Veilligheid Met Vuur NUUT
  • Verandering van Materie
  • Voedselkettings en Diere
  • Provinces and Their Capital Cities
  • Heritage in Gauteng – The Cradle of Humankind
  • Heritage in Limpopo – Gold Objects from Mapungubwe
  • Heritage in The Eastern Cape: Healing Properties of Aloe
  • Heritage in The North West: Stone-Walled Town of Kaditshwene
  • Heritage in the Northern Cape – Frances Baard
  • Heritage in the Western Cape – Cape Town’s Castle
  • How the First Farmers Lived
  • Spread of Egypt’s Knowledge
  • The Khoikhoi
  • The Nile River
  • The San – Beliefs, Religion, Rock Art and Coat of Arms
  • The San – Hunters, Gatherers, and Social Organisation
  • The Tomb of Tutankhamun
  • Way of Life in Ancient Egypt
  • When, Why and Where the First Farmers Settled
  • Die Grafkelder van Toetankamen
  • Die Khoikhoi
  • Die Leefwyse van Die Eerste Landbouers
  • Die Nylrivier en Hoe Dit Nedersetting Beïnvloed Het
  • Erfenis in Gauteng: Die Wieg van Die Mensdom
  • Erfenis in Die Noord-Kaap – Frances Baard
  • Erfenis in Die Noord-Wes: Klip-Ommuurde Stad Kaditshwene
  • Erfenis in Die Oos-Kaap: Genesende Eienskappe van Die Aalwyn
  • Erfenis in Die Wes-Kaap: Die Kaapse Kasteel
  • Erfenis van Limpopo – Goue Voorwerpe by Mapungubwe
  • Lewenswyse in Antieke Egipte
  • Provinsies en Hul Hoofstede
  • San – Geloof, Rotskuns en Wapenskild
  • San – Jagter-Versamelaars en Sosiale Organisasie
  • Verspreiding van Egiptiese Kennis
  • Wanneer, Waarom en Waar Die Eerste Boere Geleef Het
  • A Physical Map of Africa
  • Africa – Oceans and Countries
  • Big cities of Africa
  • Mineral and Coal Resources in South Africa
  • Mining and People
  • Mining and The Environment
  • Natural Vegetation
  • Physical Features and Human Activities
  • Physical Features of Africa
  • Physical Features of South Africa
  • Rainfall and Climate
  • Rivers
  • South Africa From Above
  • South Africa’s Neighbours
  • Weather: Instruments and Measurements
  • World Map and Compass Directions
  • Afrika – Oseane en Lande
  • Die Weer: Instrumente en Meting
  • Fisiese Kenmerke van Afrika
  • Fisiese Verskynsels en Menslike Aktiwiteite
  • Fisiese Verskynsels van Suid-Afrika
  • Groot Stede van Afrika
  • Kaart van Afrika
  • Mineraal en Steenkoolhulpbronne van Suid-Afrika
  • Mynbou en Die Omgewing
  • Mynbou en Mense
  • Natuurlike Plantegroei
  • Reënval en Klimaat
  • Riviere
  • Suid-Afrika se Buurlande
  • Suid-Afrika van Bo Gesien
  • Wêreldkaart en Kompasrigtings

Find out more about WorksheetCloud

How it helps …

Young boy looking stressed at school

The STRUGGLING learner

South African Worksheets and Exams

The AVERAGE learner

Young girl sitting at table with tablet

The ACHIEVING learner

Pick a subscription plan

4 Months Free
4 Months Free

Pay Annually

R1799

per year per learner with 20% OFF!

Watch all our online video lessons.

Get unlimited access to ALL worksheets, practice exams and study notes.

Get 12 months access with 20% OFF when choosing this plan.

Free update to next year's grade on 1 January.

Pay Monthly

R189

per month per learner

Watch all our online video lessons.

Get unlimited access to ALL worksheets, practice exams and study notes.

Cancel at any time - no commitments.

Free update to next year's grade on 1 January.

Have questions? Check our FAQ or Contact Us.