Here’s everything you’ll get access to for Grade 4

Practice Exams, Study Notes, Video Lessons and more!

WorksheetCloud, the South African CAPS & IEB study tool that takes the stress out of learning and studying.

South African CAPS Worksheets

Here’s the grade 4 curriculum content you’ll get access to when you sign up for a WorksheetCloud membership …

  • Addition
  • Capacity
  • Common Fractions
  • Division
  • Data Handling
  • Geometric Patterns
  • Length
  • Mass
  • Measurement
  • Money
  • Multiplication
  • Notation and Place Value
  • Number Sentences and Numeric Patterns
  • Position and Movement
  • Probability
  • Problem Solving
  • Properties of 2D Shapes
  • Shape and Space
  • Subtraction
  • Symmetry
  • Time
  • Transformations
  • Viewing Objects
  • Whole Numbers: Counting, Ordering and Comparing
  • Aansigte van Voorwerpe
  • Aftrekking
  • Data Hantering
  • Deling
  • Eienskappe van 2-D Vorms
  • Geld
  • Getallesinne en Numeriese Patrone
  • Gewone Breuke
  • Heelgetalle: Tel, Ordening en Vergelyking
  • Inhoud
  • Lengte
  • Massa
  • Meetkundige Patrone
  • Meting
  • Notasie en Plekwaarde
  • Optelling
  • Posisie en Verplasings
  • Probleemoplossing
  • Simmetrie
  • Transformasies
  • Tyd
  • Vermenigvuldiging
  • Vorm en Ruimte
  • Antonieme en Sinonieme
  • Begripstoetse
  • Beskrywende Woorde (Byvoeglike Naamwoorde)
  • Direkte en Indirekte Rede
  • Enkelvoud en Meervoud
  • Gedigte
  • Homofone en Homonieme
  • Idiome
  • Intensiewe Vorme
  • Lees en Skryftekens
  • Lettergrepe
  • Luistertoetse
  • Meervoude en Verkleiningsvorme
  • Ontkenning
  • Samestellings
  • Selfstandige naamwoorde
  • Sinne
  • Teenoorgesteldes, Manlik en Vroulik
  • Trappe van Vergelyking
  • Tye
  • Verdubbeling van Vokale en Konsonante
  • Voegwoorde
  • Voor en Agtervoegsels
  • Voornaamwoorde
  • Voorsetsels
  • Vraagwoorde en Vraagsinne
  • Werkwoorde en Bywoorde
  • Woordeboekvaardighede
  • Woorde Wat Eindig op d/t
  • Woorde Wat Eindig op i/ie, ei/y
  • Woordorde in Sinne (STOMPI)
  • Woordsoorte
  • Abbreviations
  • Adjectives
  • Adverbs
  • Apostrophes
  • Comprehensions
  • Conjunctions
  • Dictionary Skills
  • Figures of Speech – Similes, Metaphors, Alliteration, Rhythm, Rhyme
  • Idioms and Proverbs
  • Language Study
  • Main Idea, Proper Nouns, Spelling
  • Nouns
  • Parts of Speech
  • Phonics
  • Plurals
  • Poetry
  • Prepositions
  • Pronouns
  • Punctuation
  • Simple, Complex and Compound Sentences
  • Spelling
  • Statements, Questions and Commands
  • Subject, Verb, Object
  • Synonyms and Antonyms
  • Verbs – Regular, Irregular, Finite, Infinitive, Stative, Auxillary, Transitive, Intransitive
  • Verbs and Tenses
  • Visual Literacy
  • Vocabulary and Spelling
  • Listening Tests 
  • Animal Habitats and Habits
  • Animal Shelters
  • Change of State
  • Energy Around Us
  • Energy Transfer
  • How We Get Water
  • Living and Non-Living Things
  • Materials and Their Combinations
  • Phases and Properties of Matter
  • Plants in My Garden
  • Properties of Materials
  • Movement Energy
  • Rocket Systems
  • Solids, Liquids and Gases
  • Solids – Raw and Manufactured
  • Sound
  • Sound Energy
  • Sound Pollution
  • Sources of Energy
  • Strengthening Materials
  • Structure of Plants
  • Struts, Frames and Indigenous Structures
  • The Moon
  • The Planet Earth
  • The Sun
  • Bewegingsenergie
  • Bronne van Energie
  • Die Maan
  • Die Planeet Aarde
  • Die Son
  • Diere Habitat en Gewoontes
  • Diereskuilings
  • Eienskappe van Materiale
  • Energie Rondom Ons
  • Fases en Eienskappe can Materie
  • Hoe Ons Water Kry
  • Klank
  • Klankbesoedeling
  • Klankenergie
  • Lewende en Nie-Lewende Dinge
  • Materiale en Hul Kombinasies
  • Ons Sonnestelsel
  • Oordrag van Energie
  • Plante In My Tuin
  • Struktuur van Plante
  • Stutte, Raamstrukture en Inheemse Strukture
  • Versterking van Materiale
  • Vuurpylstelsels
  • How We Find Out About The Present and History of a Local Area
  • Introduction to History
  • Mahatma Gandhi
  • Modern Forms of Communication
  • Nelson Mandela
  • Oldest Forms of Human Communication
  • Transport in The Air
  • Transport on Land – Animals, Bicycles and Carts
  • Transport on Land – Cars and Trains
  • Transport on Water
  • Die Oudste Vorm van Menslike Kommunikasie
  • Hoe Kan Ons Uitvind van Die Hede en Verlede van ‘n Plaaslike Gebied
  • Inleiding Tot Geskiedenis
  • Landvervoer – Diere, Fietse en Waens
  • Landvervoer – Motors en Treine
  • Lugvervoer
  • Mahatma Gandhi
  • Moderne Kommunikasie
  • Nelson Mandela
  • Watervervoer
  • A Globe and Map of The World
  • Buildings, Paths and Roads
  • Compass Directions
  • Crop and Stock Farming
  • Gride References
  • Landmarks and Explaining The Way
  • Map of South Africa
  • People and Food
  • People and Their Needs
  • Places to Live and Jobs People Do
  • Side Views and Plan Views
  • Symbols and Keys of Maps
  • Unprocessed and Processed Foods
  • Uses of Water
  • Water as a Resource
  • Water For People
  • Water Pollution
  • Ways of Farming
  • Bakens Om Die Route te Verduidelik
  • Boerdery Metodes
  • Geboue, Paaie en Voetpaadjies
  • Gewas en Veeboerdery
  • Hoe Water Verbruik Word
  • Kaart van Suid-Afrika
  • Kompasrigtings
  • Mense en Hulle Behoeftes
  • Mense en Voedsel
  • ‘n Aardbol en Kaart van die Wêreld
  • Onverwerkte en Verwerkte Voedsel
  • Plekke Om te Woon en Werke Wat Mense Doen
  • Ruitverwysings
  • Simbole en Sleutels van Kaarte
  • Sy-Aansig en Plan-Aansig
  • Water as ‘n Hulpbron
  • Waterbesoedeling
  • Water Vir Mense

Find out more about WorksheetCloud

How it helps …

Young boy looking stressed at school

The STRUGGLING learner

Young girl sitting at desk doing school work

The AVERAGE learner

Young girl sitting at table with tablet

The ACHIEVING learner

Pick a subscription plan

4 Months Free
4 Months Free

Pay Annually

R1799

R899

per year per learner, now 50% OFF!

Use the code ANNUAL24 at checkout to claim your discount.

Watch all our online video lessons.

Get unlimited access to ALL worksheets, practice exams and study notes.

Get 12 months access with 20% OFF when choosing this plan.

Free update to next year's grade on 1 January.

Pay Monthly

R189

per month per learner

Watch all our online video lessons.

Get unlimited access to ALL worksheets, practice exams and study notes.

Cancel at any time - no commitments.

Free update to next year's grade on 1 January.

Have questions? Check our FAQ or Contact Us.

Get FREE Practice Exams here!

Sign up to our free newsletter and you'll get an instant download link to our free practice exams.

First Name
Last Name
Email Address